Menu

Obchodné podmienky spoločnosti Orient House


Obchodné podmienky
internetového obchodu www.orienthouse.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu obchodníka prevádzkovaného na webovej stránke www.orienthouse.sk (ďalej len "internetový obchod").

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok (ďalej len "kúpna zmluva"). V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 • 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.

4. Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov, pričom právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa a právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim podnikateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.

5. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

6. Obchodník neprijal žiadny osobitý kódex správania.

7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

Článok II

Vymedzenie pojmov

1. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

2. Obchodníkom je vlastník internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke www.orienthouse.sk

Obchodné meno: Orient House - Ing.Ervín Kerekeš

reg.: na Okresnom úrade Banská Bystrica pod reg. Č. 601-5668

Miesto podnikania: Kynceľovská cesta 57/25, 974 01 Kynceľová, Slovensko

IČO: 35493402

DIČ: 1029122215

IČ DPH: SK1029122215

email: objednavky@orienthouse.sk

tel. č: +421 903 489 816

3. Kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcich záväzkov alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

5. Podnikateľom je

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. Tovarom je akákoľvek hmotná hnuteľná vec; na účely týchto obchodných podmienok sú tovarom veci predávané obchodníkom.

7. Kúpnou zmluvou je zmluva uzatvorená medzi obchodníkom a kupujúcim prostredníctvom tohto internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom podľa podmienok dohodnutých v týchto obchodných podmienkach.

8. Internetovým obchodom je webová stránka umiestnená na adrese www.orienthouse.sk , prostredníctvom ktorej môžu zmluvné strany uzatvoriť kúpnu zmluvu.

9. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46,
974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dohľadu
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

Článok III

Užívateľský účet

1. Kupujúci si môže registráciou na webovej stránke vytvoriť užívateľský účet, prostredníctvom ktorého uskutočňuje a sleduje aktuálny stav objednávok, eviduje údaje o objednávkach, prípadne využíva rôzne výhody poskytované obchodníkom pre registrovaných kupujúcich. Vytvorenie užívateľského účtu nie je povinné a kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

2. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné.

3. Kupujúci je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom obchodníkom. Kupujúci je povinný údaje v užívateľskom účte aktualizovať pri ich zmene.

4. Prístup do užívateľského účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný prihlasovacie údaje chrániť, tak aby zamedzil prístup tretím osobám do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený sprístupniť užívateľský účet tretím osobám.

5. Kupujúci môže užívateľský účet kedykoľvek zrušiť.

6. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet kupujúceho v prípade, že porušil tieto obchodné podmienky alebo ak je dlhodobo neaktívny.

7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia obchodníka, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Článok IV

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Obchodník na stránkach internetového obchodu ponúka tovar, ktorý je bežne dodávaný. pričom nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť produktov je uvedená pri každom z nich osobitne, príp. bude potvrdená obchodníkom na základe dopytu kupujúceho.

2. Tovar ponúkaný obchodníkom je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

a) internetového obchodu,

b) emailom,

c) telefonicky.

3. Obchodník prijíma objednávky cez internetový obchod a email nepretržite. Spracované budú počas prevádzkovej doby v čase od 8:00 do 16:00 hod. Telefonické objednávky sú prijímané počas prevádzkovej doby.

4. Pri odosielaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu kupujúci postupuje tak, že vybraný tovar kupujúci umiestni do košíka kliknutím na „Do košíka". Po ukončení nakupovania kliknutím na nákupný košík sa dostane na podstránku nákupného košíka, kde po sumarizácii vybraných tovarov klikne na „ Pokračovať" kde zvolí spôsob dodania a platby. Následne postupuje v objednávke tak, že klikne na „Pokračovať" kde vyplní fakturačné a dodacie údaje. Objednávku záväzne potvrdí a odošle kliknutím na „Objednávka s povinnosťou platby!".

Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje uvedené v objednávke.

5. Pri odosielaní objednávky prostredníctvom emailu kupujúci v emaily zaslanom na objednavky@orienthouse.sk uvedie nasledovné údaje:

a) Meno a priezvisko kupujúceho,

b) Fakturačné údaje,

c) Adresu pre doručenie tovaru, ak je odlišná od fakturačnej adresy,

d) Telefonické číslo a email,

e) Kód tovaru alebo presný názov,

f) Počet kusov každého tovaru,

g) Zvolený spôsob úhrady,

h) Zvolený spôsob dopravy,

a v prípade právnickej osoby aj:

i) IČO a SK DIČ obchodnej spoločnosti,

j) Kontaktnú osobu, jej tel. č. a email,

k) Fakturačné údaje

l) Adresu pre doručenie, ak je odlišná od fakturačnej adresy.

6. Pri uskutočnení telefonickej objednávky, kupujúci telefonicky oznámi obchodníkovi údaje podľa ods. 5 tohto článku. Objednávku obchodník zosumarizuje a odošle ju na potvrdenie kupujúcemu mailom. Objednávku vytvorenú obchodníkom je potrebné do 7 dní potvrdiť emailom zo strany kupujúceho, inak na ňu nebude obchodník prihliadať.

7. Objednávka, ktorá neobsahuje vyššie uvedené údaje, nemusí byť platná. Údaje uvedené v objednávke sú obchodníkom považované za správne a obchodník nijak nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že kupujúci zadá nesprávne alebo neúplné informácie.

8. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

9. Obchodník je v závislosti od charakteru tovaru (napr. množstvo tovaru, náklady na dodanie a pod.) oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, napr. telefonicky alebo emailom.

10. Po prijatí záväznej objednávky obchodník potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy elektronickou poštou na email zadaný v objednávke, ktorého prílohou sú obchodné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo v zákone.

11. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä s využitím internetového obchodu, elektronickej pošty, telefónu a pod. pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s uzatvorením zmluvy kupujúcemu, si kupujúci platí sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Obchodník je povinný najmä:

a) poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a iných relevantných právnych predpisov,

b) zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

c) dodať spotrebiteľovi objednaný tovar riadne a včas,

d) dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie produktu v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

3. Obchodník má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

4. Kupujúci je povinný najmä:

a) prevziať tovar v mieste určenia,

b) zaplatiť obchodníkovu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša obchodník.

5. Kupujúci má právo na dodane produktu obchodníkom riadne a včas.

Článok VI

Cena produktu a platobné podmienky

1. Predajné ceny jednotlivých tovarov sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške nakoľko obchodík je jej platcom, a všetkých ostatných daní za jednotku tovaru. Ceny sú platné po dobu zverejnenia na internetovej stránke. Ceny nie sú prispôsobované kupujúcemu na základe automatizovaného rozhodovania.

2. Kúpna cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky, pričom pozostáva z predajnej ceny všetkých vybraných tovarov vrátane všetkých daní a poplatkov a nákladov na dodanie, ktorú musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť ju skontrolovať a opraviť.

3. Pokiaľ obchodník poskytuje zľavu na tovar, uvedie aj najnižšiu cenu tovaru za posledných 30 dní. Obchodník môže poskytnúť kupujúcemu rôzne druhy zliav, napr. zľavu za registráciu v internetovom obchode, zľavu za opakovaný nákup, či zľavu na základe zľavového kupónu. Prípadné zľavy poskytované obchodníkom nie je možné kombinovať.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na zabalenie a doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Meniť ju možno len na základe dohody zmluvných strán.

5. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) Na dobierku

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí zásielky. Pri tomto spôsobe platby obchodník účtuje aj poplatok za dobierku, ktorý je vo výške 1,00 EUR

b) Platba vopred bankovým prevodom

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bankovým prevodom podľa údajov uvedených v potvrdení objednávky.

c) Online platobnou kartou

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu online prostredníctvom platobnej karty.

6. V prípade, že si kupujúci zvolí niektorý zo spôsobov zaplatenia kúpnej ceny vopred, pred dodaním tovaru, je kúpna cena platná do 7 dní. Pokiaľ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote, obchodník má právo odstúpiť od zmluvy, čím sa objednávka ruší.

7. Obchodník nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté ustanovenie o platbe kúpnej ceny vopred.

8. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

9. Pokiaľ je kupujúci podnikateľom, má v prípade jeho omeškania s akoukoľvek platbou alebo jej časti, obchodník právo od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od obdržania výzvy k zaplateniu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok VII

Dodacie podmienky

1. Náklady na dodanie tovaru znáša kupujúci, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Náklady na dodanie budú presne vyčíslené v objednávkovom formulári po zvolení požadovaného spôsobu dodania.

2. Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov dodania:

a) Osobný odber

Po dohode s predávajúcim je možné si tovar osobne vyzdvihnúť v kamennej predajni na adrese Kapitulská 1, Banská Bystrica.

b) Kuriérom DPD

Dodanie tovaru prostredníctvom kuriéra, dodanie spravidla na druhý pracovný deň, tovar sa nachádza v bublinkovej obálke alebo bublinkovom sáčku. Suma doručenia je 5 EUR s DPH.

c) Slovenskou poštou

Dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty sa uskutočňuje na dobierku 1. triedou. Predpokladané dodanie tovaru do 1 pracovného dňa od podania, pričom tovar sa nachádza v bublinkovej obálke alebo bublinkovom sáčku. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné. ýška poštovného pre dodanie tovaru v Slovenskej republike je 5,00 EUR s DPH.

d) Packeta

Dodanie tovaru prostredníctvom výdajného miesta Packeta, ktoré si vyberie zákazník, predpokladané dodanie tovaru do 2 pracovných dní, cena za službu je 4 EUR s DPH.

3. Pokiaľ nie je možné určiť cenu za dodanie vopred v objednávkovom formulári (napr. pri dodaní do zahraničia alebo nadrozmernej zásielky), bude určená individuálne na základe aktuálnych podmienok dopravcu.

4. Obchodník sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak alebo ak nie je pri vybranom tovaru uvedená iná dodacia lehota. Obchodník obvykle expeduje zásielku do 1-7 pracovných dní. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný mailom.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním určená osoba. Tovar je dodaný v okamihu, keď ju prevezme kupujúci alebo ním určená osoba.

6. Ak obchodník nedodá objednaný tovar včas, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie, ak

a) obchodník odmietol tovar dodať,

b) včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia zmluvy, alebo

c) kupujúci pred uzavretím zmluvy obchodníka oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité.

7. Po odstúpení od zmluvy podľa ods. 6 tohto článku obchodník vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.

8. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je kupujúci, ktorým je podnikateľ, pri prevzatí tovaru od dopravcu povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, to obchodník dôrazne odporúča. V prípade zjavného porušenia obalu, ktoré nasvedčuje neoprávnený zásah do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

9. Pokaľ kupujúci, ktorý je podnikateľ, obdrží poškodený tovar, je povinný ho ponechať v pôvodnom stave a v pôvodnom obale tak, ako ho prevzal. Tovar nie je oprávnený prebaľovať do iného obalu a akokoľvek s ním ďalej manipulovať. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, tak obchodník odporúča učiniť.

10. Po prevzatí tovaru kupujúci prehliadne tovar a bez zbytočného odkladu informuje obchodníka o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, túto skutočnosť oznámi obchodníkovi bez zbytočného odkladu na email: objednávky@orienthouse.sk.

Článok VIII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty prechádza na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, okamihom dodania.

2. Vlastnícke právo k predanej veci prechádza na kupujúceho, ktorým je podnikateľ, okamihom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.

Článok IX

Recenzie zákazníkov

1. Obchodník zverejňuje na svojej web stránke recenzie kupujúcich, pričom tieto sú overované. Kupujúci môže vložiť recenziu cez online formulár na to určený. Po prijatí recenziu ju obchodník overí tak, že údaje uvedené v recenzii overí s údajmi v objednávke. Pokiaľ sa údaje nezhodujú, recenziu vymaže.

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

Kedy má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorý je podnikateľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia tohto článku sa na neho nevzťahujú.

2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa ods. 5 tohto článku.

3. Obchodník môže lehotu na odstúpenie od zmluvy predĺžiť. O prípadnom rozhodnutí predĺžiť túto lehotu informuje spotrebiteľa preukázateľným spôsobom.

4. Ak obchodník poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak informácie obchodník neposkytol ani do 12 mesiacov, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa ods. 2 tohto článku.

5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru

6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kedy spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy

7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípadoch ustanovených v § 19 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Ide najmä o prípady, kedy je predmetom zmluvy

a) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

b) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Ako môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

8. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka niektorým z nasledovných spôsobov:

a) písomne zaslaním oznámenia do sídla obchodníka,

b) elektronickou poštou zaslaním oznámenia na objednavky@orienthouse.sk ,

9. Použiť pri tom môže vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na stiahnutie TU.

10. Pre včasné odstúpenie od zmluvy, musí spotrebiteľ odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. Samotné neprevzatie zásielky sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.

11. V prípade odstúpenia od zmluvy sa ruší aj každá doplnková zmluva, to neplatí ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na trvaní doplnkovej zmluvy. V tomto prípade spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie aj tovaru, ktorý bol predmetom doplnkovej zmluvy.

12. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať obchodníkovi, príp. ním poverenej osobe. To neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar najneskôr v posledný deň lehoty.

13. Náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša spotrebiteľ. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady na vrátenie tovaru bude znášať on.

14. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

15. Obchodník odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru obchodníkom.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy na stiahnutie TU.

Článok XI

Povinnosti obchodníka pri odstúpení od zmluvy

1. Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov, príp. jej časť ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

2. Obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

3. Ak si spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dopravy, ktorý obchodník ponúka, vráti mu obchodník náklady na dodanie tovaru len vo výške tejto najlacnejšej dopravy.

4. Obchodník vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade, ak sa nedohodli inak.

5. Obchodník si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Článok XII

Neprevzatie objednaného tovaru

1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v miestne určenia.

2. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar bez toho, aby od kúpnej zmluvy odstúpil v súlade s čl. X týchto obchodných podmienok, považuje sa to za porušenie kúpnej zmluvy z dôvodov na strane kupujúceho, v dôsledku čoho je obchodník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho žiadať náhradu škody podľa § 420 Občianskeho zákonníka.

3. Pri určovaní výšky škody obchodník vychádza predovšetkým z nákladov spojených v dodaním tovaru do miesta určenia.

4. Obchodník má právo aj neuplatniť si nárok na náhradu škody alebo ho uplatniť len z časti.

5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, pričom obchodník môže požadovať zaplatenie kúpnej ceny vopred.

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy obchodníkom

1. Obchodník má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s obchodníkom nedohodne inak.

Článok XIV

Riešenie sporov

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi obchodníkom a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. Sťažnosti spotrebiteľov vybavuje obchodník prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy. Informáciu o vybavení sťažností zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho.

4. V prípade vzniku sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail objednavky@orienthouse.sk alebo poštou na adresu obchodníka. Pokiaľ obchodník na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SKPrávo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ, pričom týka sa len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

Článok XV

Zodpovednosť obchodníka za vady a reklamačné podmienky

1. Zodpovednosť obchodníka za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.orienthouse.sk.

Reklamačný poriadok na stihnutie TU

Článok XVI

Platnosť zmluvy

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XVII

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje kupujúcich spracúva obchodník v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU").

2. Podmienky spracúvania osobných údajov obchodníkom sú špecifikované na internetovej stránke www.orienthouse.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov na stiahnutie TU.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.orienthouse.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní internetovej stránky používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku. Internetovú stránku je možné využívať len v rozsahu, v ktorom nie je na úkor práv ostatných jej návštevníkov a ktorý je v súlade s jeho určením.

4. Kupujúci berie na vedomie, že obchodník nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetovej stránky alebo v dôsledku využitia internetovej stránky v rozpore s jej určením.

5. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2024.

 • Mandľové telové mlieko 300ml

  Hydratačné mandľové telové mlieko Tot Herba 300ml z prírodných a lokálnych surovín. Vyrobené na Malorke.

  Na sklade

  11,90 €

 • 100% prírodný esenciálny olej Aníz 10ml 6,90 € 50%

  AKCIA LETO

  100% prírodný esenciálny olej Aníz 10ml

  Anízový olej je 100% čistý, prírodný, autentický esenciálny olej, ktorý pôsobí relaxačne, odstraňuje únavu a zlepšuje spánok.

  Na sklade

  3,45 €

  6,90 € Zľava 50%

 • Náhrdelník India 8 18,90 € 50%

  AKCIA LETO

  Náhrdelník India 8

  Ručne vyrobený náhrdelník z Indie, ktorý zaujme jedinečným dizajnom. Krásny šperk, ktorý poteší a skvele doplní Vaše oblečenie.

  Na sklade

  9,45 €

  18,90 € Zľava 50%

 • 100% prírodný esenciálny olej Koncentrácia 5ml 8,90 € 50%

  AKCIA LETO

  100% prírodný esenciálny olej Koncentrácia 5ml

  Zvyšuje koncentráciu, pozornosť a zlepšuje bystrosť mysle. Zvyšuje efektivitu a prispieva k úspešnejšiemu procesu učenia. Pomáha pri psychickom a emocionálnom strese.

  Na sklade

  4,45 €

  8,90 € Zľava 50%

 • Náušnice India 4 9,90 € 50%

  AKCIA LETO

  Náušnice India 4

  Nádherné dizajnové náušnice, ktoré boli ručne vyrobené v Indii. Potešte sa s náušnicami s krásnym dizajnom z kvalitných materiálov.

  Na sklade

  4,95 €

  9,90 € Zľava 50%

 • Šál exclusive vyšívaný 19 99 € 50%

  DOPRAVA ZADARMO

  Šál exclusive vyšívaný 19

  Exkluzívny ručne tkaný šál zo 100% jemnej vlny s krásnym vyšívaným vzorom s rôznymi farbami, kvalitný šál z Kašmíru s rozmerom 70x200cm.

  Na sklade

  49,50 €

  99 € Zľava 50%

 • Náramok India 3 11,90 € 50%

  AKCIA LETO

  Náramok India 3

  Krásny ručne vyrobený náramok z Indie z prírodných materiálov ako kameň, kov, akáciové drevo alebo sklo.

  Na sklade

  5,95 €

  11,90 € Zľava 50%

Otázka

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Potrebujete poradiť?

Sme tu pre Vás.

+421 911 121 441

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách.

Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať